Algemene voorwaarden voor Huur en Verhuur van vaartuigen

Op alle overeenkomsten van huur/verhuur van vaartuigen van Waterbeleving Maasplassen/Droomsloepen.nl  zijn geen andere voorwaarden van toepassing dan de hier volgende voorwaarden:

1.Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur vaartuigen

2.Aanvullende Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur van vaartuigen Eventueel voor overeenkomsten gesloten via internet:

3. Algemene Voorwaarden E-Commerce

ATTENTIE:
Indien u, in strijd met onze voorwaarden, toch een van de sluizen passeert, behouden wij ons het recht voor de gehele borgsom in te houden.  Onze sloepen zijn voorzien van GPS-trackers die de gevolgde route registreren.

Tevens verklaart u bij aanvang van de huurperiode niet onder invloed te verkeren van alcohol en/of verdovende middelen en/of medicijnen welke de vaarvaardigheid zouden kunnen beïnvloeden. Tevens verklaart u voldoende competent te zijn om een vaartuig te kunnen besturen.

COVID 19:
U bent ermee bekent dat alle, op de huurdatum, actuele van kracht zijnde Covid19 maatregelen van toepassing zijn m.b.t. afstand houden etc. bij het huren van de sloepen van Waterbeleving Maasplassen/Droomsloepen.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR EN VERHUUR VAARTUIGEN

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon (WaterbelevingMaasplassen/Droomsloepen.nl) die een overeenkomst sluit betreffende het tegen betaling ter beschikking stellen van een vaartuig.
Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot het tegen betaling in gebruik hebben van een vaartuig.
Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding, inclusief de daarvan deel uit makende uitrustingsstukken en inventaris.
Sloep, Tender, Open zeil- en motorboot: vaartuig zonder kajuitaccommodatie.
.Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de ondernemer zich verbindt om de consument tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven.
Elektronisch: per e-mail of website.
Inventarislijst: lijst van de bij het vaartuig behorende voorwerpen
Conditielijst: lijst waarop partijen de staat van het vaartuig, in het bijzonder eventueel aanwezige schade, voor afvaart vastleggen.

 ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur/verhuur van vaartuigen die tussen de ondernemer en de consument worden gesloten.
2. Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten, die het gevolg van deze vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse tekst.

 ARTIKEL 3 – HET AANBOD/DE OFFERTE
1. De ondernemer brengt het aanbod mondeling, schriftelijk dan wel elektronisch uit.
2. Een mondeling aanbod dient onmiddellijk te worden aanvaard anders vervalt het, tenzij er gelijktijdig een termijn is gegeven voor acceptatie.
3. Het schriftelijke dan wel elektronische aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende de opgegeven termijn of bij ontbreken van een termijn gedurende tien werkdagen na dagtekening.
4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het in huur te leveren vaartuig en vermeldt in ieder geval: – de huurperiode en de haven van afvaart/aankomst; – de huursom met eventueel bijkomende kosten en de wijze van betaling.
5. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 4 – DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN
1. De huurprijs en eventuele extra kosten die de consument moet betalen, worden vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging.
2. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege kunnen door de ondernemer te allen tijde worden doorberekend.

ARTIKEL 5 – BETALINGSVOORWAARDEN
1. Betaling van de huursom moet binnen zeven dagen na ontvangst van de factuur, doch in ieder geval op de aanvangsdatum van de overeengekomen huurperiode, op het kantoor van de ondernemer of door overmaking naar een door de ondernemer aan te wijzen bankrekening, geschieden.
2. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen. Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de consument zich niet op overmacht kan beroepen, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.
3. Indien de consument na verzending van de betalingsherinnering in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de ondernemer bovendien gerechtigd het in lid 2 genoemde bedrag met de incassokosten te verhogen. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die door de ondernemer in rekening moeten worden gebracht voor advocaten, deurwaarders en ieder ander van wie hij zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op:15% over de eerste € 2.500,– van het verschuldigde bedrag; 10% over de volgende € 2.500,– van het verschuldigde bedrag; 5% over de daarop volgende € 5.000,– van het verschuldigde bedrag; 1% over de daarop volgende € 15.000,– van het verschuldigde bedrag.
4. Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de desbetreffende factuur, bij de ondernemer te worden ingediend.

ARTIKEL 6 – ANNULERING
1. Indien de consument de huurovereenkomst wil annuleren, moet hij de ondernemer zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk of elektronisch in kennis stellen. In geval van annulering is de consument aan de ondernemer een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd ter hoogte van: – 0% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot 48 uur vóór aanvang van de huurperiode; – €35,00 in geval van annulering binnen 48 uur vóór aanvang van de huurperiode; – 100% van de overeengekomen huursom in geval van annulering op de dag van aanvang van de huurperiode.
2. In geval van annulering door de consument kan hij de ondernemer om indeplaatsstelling van een derde verzoeken. In het geval vorenbedoelde derde voor de ondernemer acceptabel is, is de consument slechts €35,00 administratiekosten verschuldigd.
3. Zodra de huurperiode eenmaal  aangevangen heeft, bestaat er geen recht meer op restitutie van de huursom.

ARTIKEL 7 – DE VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER
1. Bij de aanvang van de huurperiode stelt de ondernemer het vaartuig ter beschikking aan de consument. De ondernemer draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting.
2. De ondernemer is verplicht het vaartuig ten behoeve van de consument afdoende te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het tussen ondernemer en consument overeengekomen vaargebied.
3. De ondernemer kan de consument vanwege slechte weersomstandigheden (windkracht 5 Bft of meer) en/of overmatig gebruik van alcohol en/of verdovende middelen het afvaren niet toestaan dan wel gebieden om terug te keren naar de jachthaven of onverwijld naar een door hem aangewezen afmeerplaats te varen.
4. Voor de afvaart dient de ondernemer de conditielijst voor akkoord te tekenen. De ondernemer stelt een afschrift van de afgetekende conditielijst aan de consument ter hand.
5. De ondernemer stelt vóór afvaart een inventarislijst aan de consument ter hand.

ARTIKEL 8 – DE VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT
1. De consument dient over voldoende vaar-vaardigheden te beschikken. De consument dient in ieder geval de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt bij aanvang van de huurperiode. De ondernemer controleert dit aan de hand van een geldig legitimatiebewijs van de consument.
2. De consument is verplicht de inventaris, vermeld op de door de ondernemer aan de consument ter hand te stellen inventarislijst en de bij het vaartuig voor het betreffende vaargebied behorende veiligheidsuitrusting, te controleren op aanwezigheid.
3. Vóór afvaart dient de consument de conditielijst voor akkoord te tekenen.
4. Indien de zich aan boord bevindende inventaris niet overeenstemt met de inventaris vermeld op de inventarislijst dan- wel in geval de veiligheidsuitrusting onvolledig of ondeugdelijk is, dient de consument hiervan, vóór afvaart, de ondernemer in kennis te stellen.
5. De consument gebruikt het vaartuig als een goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming. De consument mag geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen. De consument mag het vaartuig niet in gebruik afstaan zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer.
6. Aan het einde van de huurperiode draagt de consument het vaartuig over aan de ondernemer op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft.
7. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en kosten voor brandstof, zijn voor rekening van de consument.
8. De consument heeft voor het laten verrichten van reparaties toestemming nodig van de ondernemer. De ondernemer betaalt de consument de reparatiekosten terug als gespecificeerde rekeningen ter zake worden overlegd.
9. De kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de ondernemer.
10. De consument moet schade van welke aard dan ook, dan- wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan de ondernemer mededelen.
11.De consument moet zich houden aan de aanwijzingen van de ondernemer tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de ondernemer.

ARTIKEL 9 – DE AANSPRAKELIJKHEID
1. De consument is aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van het vaartuig, voor zover niet gedekt door enige verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft. De consument is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat de schade en/of het verlies niet door hem of door één van zijn mede-opvarenden is veroorzaakt, dan wel niet aan hem en/of de zijnen is toe te rekenen. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
2 De consument is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg)schade welke niet is verzekerd op grond van de in artikel 8 bedoelde verzekering in geval hij het vaartuig gebruikt in het niet tussen hem en de ondernemer overeengekomen vaargebied.
3. De consument is volledig aansprakelijk voor schade en kosten, welke niet is verzekerd op grond van de in artikel 8 bedoelde verzekering, die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de door de ondernemer gegeven aanwijzingen tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de ondernemer zoals genoemd in artikel 9 lid 10.
4. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel/ongeval tenzij die schade en/of dat letsel/ongeval het directe gevolg is van een gebrek aan het door de ondernemer beschikbaar gestelde vaartuig.

ARTIKEL 10 – NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Indien de ondernemer zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt, kan de consument de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen. De ondernemer moet dan onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terugbetalen.
2. Het bovenstaande geldt niet als door de ondernemer een voor beide partijen redelijk alternatief wordt geboden.
3. Indien het vaartuig later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, heeft de ondernemer recht op een evenredige vermeerdering van de huursom en op vergoeding van verdere (gevolg)schade, ten- zij de verlate teruggave niet aan de consument kan worden toegerekend.
4. Indien het vaartuig door de consument niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform artikel 9 van deze voorwaarden, is de ondernemer gerechtigd op kosten van de consument het vaartuig in de staat te herstellen/schoon te maken als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt.

ARTIKEL 11 – KLACHTEN
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk of elektronisch en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis worden gebracht van de ondernemer.
2. Niet-tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de consument kan worden tegengeworpen.
3. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.

ARTIKEL 12 – AFWIJKING VAN DE VOORWAARDEN
Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van aanvullingen danwel uitbreidingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen ondernemer en de consument worden vastgelegd.

ARTIKEL 13 – RECHTSKEUZE
Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.

 Aanvullende voorwaarden Huur en Verhuur Vaartuigen
Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Vaartuigen zoals bedoeld in artikel 15 van voornoemde Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 – Aanvullende Definities
De definities hieronder zijn een aanvulling op de definities uit de algemene voorwaarden. Sloep: een vaartuig zonder kajuit accommodatie en binnenboord motor. Elektronische reservering: reservering die via het online reserveringssysteem gedaan en betaald is; niet zijnde een email met een verzoek tot reservering. Locatie: Het pand van de ondernemer.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur/verhuur van vaartuigen die tussen de ondernemer en de consument gesloten worden.

Artikel 3 – Waarborgsom
1. De consument dient een waarborgsom voor het vaartuig te overhandigen aan de ondernemer.
2. De hoogte van de borg bedraagt € 300,- per vaartuig en dient contant te worden voldaan.
3. Deze waarborgsom dekt (een deel van) het eigen risico van de in artikel 8 van de algemene voorwaarde bedoelde verzekering. Het eigen risico bedraagt € 300,- per gebeurtenis.
4. Bij schade aan het vaartuig of verlies van inventaris is ondernemer gerechtigd de borgstelling volledig in te houden.
5. Indien de schade of het verlies groter is dan de waarborgsom doch lager dan het eigen risico, is de consument verplicht het resterende bedrag terstond te voldoen.
6. Indien de reparatie- en/of vervangingskosten van het vaartuig lager zijn dan de waarborgsom, verplicht de ondernemer zich het verschil aan de consument binnen 14 dagen te retourneren.

Artikel 4 – Vaargebied
1. Tenzij anders schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen, is het niet toegestaan een sluis te passeren en alle bij wet verboden/gevaarlijke gebieden. Bij het toch passeren van een sluis is zowel het vaartuig alsmede de inzittende niet verzekerd.
2. Ondernemer verstrekt een waterkaart van het vaargebied waarop deze beperkingen aangegeven staan.
3. Deze kaart dient slechts ter oriëntering op het vaarwater.
4. Afvaart en retour van de vaartuigen vinden plaats in de passantenhaven van Wessem gevestigd te
Maasboulevard te Wessem.

Artikel 5 – Elektronische reserveringen
1. Een reservering is pas definitief als de consument een email met een reserverings bevestiging heeft ontvangen.
2. Geen bevestiging ontvangen? Neem contact op met de ondernemer.
3. Indien er een fout optreedt tijdens de betaling zal het vaartuig vrijgegeven worden.
4. Reserveringen per email zijn pas definitief na een elektronische bevestiging van de ondernemer.

Artikel 6 – Overige bepalingen
1. Aan boord van ieder vaartuig dient ten minste één persoon van 21 jaar of ouder aanwezig te zijn. Deze persoon draagt de verantwoordelijkheid over de boot.
2. Voor open zeil en motorboten bedraagt de minimum leeftijd 16 jaar; voor sloepen 21 jaar.
3. De huurprijs is inclusief brandstof (1 tankvulling), welke bij een normaal gebruik te verwachten valt. Excessief gebruik zal in rekening worden gebracht.
4. Aanwijzingen van het personeel van de ondernemer, of door de ondernemer aangewezen representanten, dienen ten alle tijde te worden opgevolgd.
5. Het dragen van een zwemvest wordt dringend geadviseerd.
6. Dieren zijn aan boord niet toegestaan.
7. Roken is aan boord van alle vaartuigen niet toegestaan
8. Ieder vol kwartier te laat kost 50 euro extra, deze mogen van de borg worden ingehouden.
9. Indien een vaartuig buitensporig vies (binnen-, en/of buitenkant) wordt teruggebracht, brengen wij € 50,00
schoonmaakkosten in rekening, deze mogen van de borg worden ingehouden.